هبرت و لینک دوازده خصوصیت را در سطح اعتقادی برای كارآفرینان شناسایی کرده اند که عبارتند از :

1 – مبتکر است

2 – تصمیم گیرنده است

3 – مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط می دهد

4 – عرضه کننده سرمایه مالی است

5 – رهبر صنعتی است

6 – سازمان دهنده یا هماهنگ کننده منابع اقتصادی است

7 – مالک شرکت تجاری است

8 – بکار گیرنده عوامل تولیدی است

9 – پیمانکار است

10 - مدیر یا رئیس است

11 – حاکم است

12 – فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف بکار می گیرد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات كارآفرینی ،     | نظرات()