کارآفرینی چیست دانی ای جناب ..... خلق ایده کشف فرصتهای ناب

پا نهادن در مسیری پیچ پیچ ..... ساختن،جستن،پدید از قعر هیچ

هضم ابهام و تحمل داشتن ..... در بیابان عدم بذر امیدی کاشتن

گفت استادی به گوشم این چنین ..... فکر نو است و سرمایه قرین

تا نباشد همت از کارآفرین ..... درهم و دینار ماند بر زمین

بشنو تعریف من از کارآفرین ..... جلوه ای از ذات خلاق مبین

او بدیع و او علیم و اوحق است ..... فعل ما رنگی زنور حق است

منبع:گاهنامه الکترونیکی کارآفرینی شماره 18

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 آبان 1390    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: سخنان جالب درباره كارآفرینی،     | نظرات()