کارآفرینی فرایندی است که طی آن محصول یا خدمت جدید با نوآوری وخلاقیت به بازار ارائه شود و این کسب و کار مدام در حال رشد و ترقی باشد .
کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را پایه گذاری کند .
وجه اشتراك تعاریف كارآفرینی :
1- کارآفرینان ارزش ها را تغیر می دهند وماهیت آن را دچار تحول می کنند
2- کارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند.مخاطره پذیرند. اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند . آنها مخاطره ای را می پذیرند که لازمه هر فعالیت اقتصادی است
3- کسانیکه بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند می توانند کارآفرین باشند
4- کارآفرین تغییر را مغوله ای سالم و هنجار می داند .
5- کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت خاص در شخصیت افراد.

ویژگی های کارآفرینان :
آنچه یک کارآفرین را از سایر افراد متمایز می سازد یک مشخصه خاص نیست. مجموع خصایص و ویژگی ها در تعیین هویت یک کار آفرین و بروز نشانه های کارآفرینی موثر است.مجموع این نشانه هاست که سبب می  شود در عرف فرهنگ کارآفرینی به شخص عنوان " کارآفرین " اطلاق شود .
برخی از محققان ، کارآفرینان را از ابعاد گسترده تر ودیدگاه های جدیدتری مورد بررسی قرار داده اند و مشخصات زیر را درباره آنها ارائه  داده اند:
1- کار آفرینان  در صورت لزوم قوائد وقوانین را زیر پا می گذارند
2- آنها به فرهنگ تشکر و قدردانی از پرسنل و اطرافیان خود اعتقاد دارند وآن را بکار می گیرند
3- نتیجه اعمال خود را به راحتی قبول می کنند
4- اعمال خود را با دیگران مقایسه می کنند
5- ظرفیت رویارویی  با ابهام در حل مسائل را در خود بوجود می آورند
6- مدام در حال جست وجو وکسب اطلاعات اند
7- رابطه آنان با پرسنل واطرافیان اغلب دوستانه وغیر رسمی است
8- افراد قاطعی اند
9- درآنها امید به موفقیت بیشتر از ترس از شکست است
10- تمایل به کنترل سهل گیر دارند تا سخت گیر
11- آنها پرورش دهنده افکار جدید خود و دیگرانند
12- در برابر موانع و مشکلات قاطعانه تلاش و پشتکار از خود نشان می دهند
13- با حالتی جست وجو گر در حال یافتن و كشف فرصتهای جدیدند
14- با برنامه ریزی دقیق به طرف  هدف تعیین شده خود حرکت می کنند

کسانی که بتوانند به درستی تصمیم بگیرند می توانند کار آفرین باشند
کارآفرین کسی است که :
1-یک واحد تجاری جدید را تاسیس کند
2- مدیریت عمومی یک فعالیت تجاری یا تخصیص منابع آنرا به عهده بگیرد.
3- بتواند از کالا ,فرایند ,بازار , مواد اولیه  یا سازمان جدید بهره برداری تجاری کند
4- مخاطره ناشی از  زیان یا شکست بالقوه ی یک واحد تجاری  را که بطور  غیر متعارفی زیاد است,قبول کند
5-هدف او دستیابی به سطوح بالای رشد و سود آوری در یک واحد تجاری باشد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()