شاید عجیب به نظر برسد که کارآفرینان و افراد موفق در حوزه اقتصاد از افکار خاصی برخوردارند. آنها در مسیر رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود  به نتایجی می رسند که نگرش آنها را به وقایع اطراف شکل می دهد  و آنها به نوعی از ایدئولوژی مدیریتی دست می یابند  که دلیل موجه بسیاری  از اعمال بظاهر عجیب آنهاست . ممکن است اعمال عجیب وتعرف نشده ای ار آنان ببینید و از عهده  توجیه آنان بر نیایید و با خود بیاندیشید که کارآفرینان کارهایی غیر طبیعی انجام می دهند ولی در واقع پایه و اساس کارهای آنان بر عقایدی است که بر اساس تجربه به  آن دست یافتند. نوع نگرش کارآفرینان  و عقاید پایه ای آنها سبب می شود مثبت نگر باشند و در عین حال واقع گرا بیندیشند. نوع دوست باشند ولی بیش از هر کسی  برای خود احترام قائل شوند. به ماوراء اعتقاد داشته باشند  ولی برای کسب ثروت تلاش کنند هر حادثه و رویدادی را در جهان نتیجه اعمال خود انسانها بدانند که به شکلی دیگر به آنها رجوع کرده است. بنابر این به فکر دستیابی به خیر مطلق هستند و در جهت رسیدن  به آن از نیکی به انسانها غافل نمی مانند و با این حس خیرخواهی  خود را در معرض تمام نیکی ها قرار می دهند. آنها می دانند که قدرت و فیض ، یک منبع لایتناهی  که همه موجودات از تمام جهات به آن نیازمندند و موجودیت خود را از او میگیرند ولی برای رسیدن به هر موفقیت نهایت تلاش را ازخود نشان می دهند. آنها معتقدند که در دنیا هیچ خیر وشری بدون پاسخ نمی ماند. پس از آسیب رساندن به دیگران حذر می کنند و طالب افتاده فیض اند. در نظر کارآفرینان شکست در این جهان وجود ندارد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()