1- اقتصادی و بازاری :
    منایع مالی (دسترسی به وام)
    زیر ساخت های اقتصادی (جاده – ارتباطات)
    نیروی کار ماهر
    خدمات تخصصی (مشاوره و حسابداری)
    تسهیلات فیزیکی
   محیط اقتصادی کلان (تورم و نرخ بهره)

2- ساختار پویایی صنعت :
    اندازه بازار
    تمرکز جغرافیای صنعت
    رشد بازار
    استراتژی شرکت های بزرگ

3- چهارچوب قوانین و مقررات :
    سیستم مالیاتی
    قوانین و مقررات
    سیستم حقوق (مالکیت معنوی)
    سیاست های حمایتی (مشوق های مالیاتی)

4- سرمایه های اجتماعی :
    یکپارچگی و یا سلسله مراتب اجتماعی
    شبکه کارآفرینی
    فرهنگ احترام به کارآفرین
    پشتیبانی نهادی
    سیستم آموزشی (تدریس کارآفرینی)

5- جنبه های فردی مربوط به کارآفرین :
    تجربه کاری (تجربه مدیریتی و مشاغل قبلی)
    عوامل جمعیت شناسی
    تحصیلات 
    ظرفیت کارآفرینی
    دارایی

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: كارآفرینی،     | نظرات()