"/> "/> آفرینش پویا - مطالب مقالات کارآفرینی و مدیریت

مقاله : طراحی مدل مفهومی کارآفرینی فناورانه ، مورد مطالعه یک سازمان فناوری مخابراتی حمل مسافر

جهانگیر یدالهی فارسی ، مهران رضوانی ، محمد صادق برادران ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده :
امروزه به کارگیری فناوری در سازمان ها به عنوان راه حلی برای مسائلی سازمانی مطرح و پیدایش حوزه پژوهشی جدیدی با عنوان «کارآفرینی سازمانی فناورانه» را موجب شده است. هدف این مقاله طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه است و بدین منظور، فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه بر اساس مطالعه به کارگیری فناوری مخابراتی «تترا» در شرکت بهره برداری متروی تهران مبتنی بر روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها»، مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل حاصل نشان می دهد مقوله اصلی فرآیند، «قصد مهاجرت از فناوری قبلی» است که از موجبات علی همچون «درک ضعف فناوری» و عدم پشتیبانی آن و همچنین «اطلاع از فناوری های جدید» و «گرایش به تعالی» شکل گرفته و طی دو گام کلی «انتخاب فناوری» و «سفر فناورانه» به سه دسته پیامد «ارزش حال»، «ارزش آینده» و «ارزش نما» منجر می شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون

ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
چکیده:
این مقاله میزان کارآفرینی درون سازمانی را با استفاده از مدل استیونسون در یک دانشگاه دولتی بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که میانگین مؤلفه های مدل استیونسون در دانشگاه مورد مطالعه تا چه حدی است؟ این مؤلفه ها عبارتند از: گرایش استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش، رشدگرایی و فرهنگ کارآفرینانه. ابزار مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه ای شامل دو بخش «سنجش کارآفرینی درون سازمانی» و «مدل استیونسون» و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بوده است. پایایی ابزار پرسشنامه به تأیید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 85/0 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی درون سازمانی در سازمان مورد تحقیق از نقطه نظر شش مؤلفه نامبرده، از مقدار میانگین که عدد 5 می باشد، کمتر است. این نشان می دهد که افراد نمونه به جای «جهت گیری کارآفرینانه»، بیشتر متمایل به حفظ «رفتار اداری» در سازمان هستند.
مصطفی کاظمی و افتخار آفاق ارجمندی نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه : مطالعه موردی سیستم های هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران

جهانگیر یدالهی فارسی ، مهران رضوانی ، اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده :
با عنایت به نو بودن موضوع کارآفرینی سازمانی فناورانه و وجود نارسایی های نظری در فصل مشترک دو سازه کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فناورانه، هدف مقاله ارایه مدلی نظام مند و مفهومی از تلاقی سنجه ای متصور در قالب مفهوم پردازی کارآفرینی سازمانی فناورانه است. برای این منظور، فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه بر اساس مطالعه به کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل به مثابه فناوری در سازمان شهرداری تهران مبتنی بر روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها»، تحلیل شده است و مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبه های نظام مند با 15 نفر از مطلعان کلیدی، استخراج می گردد. مدل حاصل نشان می دهد مقوله اصلی فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه یعنی کشف و خلق فرصت فناورانه منبعث از شرایط علی شامل دیده بانی و انتخاب فناوری و تحلیل روند نیازهاست و بر اساس راهبردهای ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فناورانه به ارزش جدید مبتنی بر فناوری به عنوان پیامد فرآیند، منجر می شود. از سوی دیگر، شرایط زمینه ای همچون فرهنگ، ساختار و مدیریت و قوانین و مقررات و همچنین شرایط محیطی از جمله دولت، مراکز تحقیقاتی و مشاوران در این فرآیند موثرند.

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : تحلیل روند عرضه و تقاضا در زمینه خدمات مشاوره تغذیه در دیابت: گامی اساسی در جهت شناسایی فرصت های كارآفرینانه برای مشاوران تغذیه

محمد رضا میگون پوری ، پدرام یزدانی ، حمید رضا رضاییان زاده ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمینه و هدف: شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه خدمات مشاوره تغذیه، یک موضوع محوری جهت اشتغال کارشناسان تغذیه و پاسخگویی بهتر به نیازهای مبتلایان به بیماری های مزمن می باشد. در همین راستا، این پژوهش با هدف تحلیل روند عرضه و تقاضای خدمات مشاوره تغذیه در دیابت، به عنوان یک گام اساسی در جهت شناسایی فرصت های کارآفرینانه برای مشاوران تغذیه در شهر تهران، صورت پذیرفت
.
روش بررسی: جهت اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی، پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت برای 80 نفر از فعالان صاحب تخصص در عرصه خدمات مشاوره تغذیه در شهر تهران، از طریق ایمیل ارسال گردید که 48 نفر از آنان به پاسخگویی به پرسشنامه اقدام نمودند. نهایتا محاسبه مقادیر میانگین پاسخ های مشارکت کنندگان و مقایسه آنها با یکدیگر، با استفاده از برنامه
SPSS 11.5، انجام شد.
یافته ها: یافته های مبتنی بر پاسخ های مشارکت کنندگان، مشخص نمود که بیشترین تقاضای برآورده نشده گروه های مختلف سنی، تحصیلی و درآمدی بیماران دیابتی، مربوط به شیوه مشاوره تغذیه در قالب تیم درمانی می باشد
.
نتیجه گیری: مشاوره تغذیه در قالب تیم درمانی را می توان به عنوان زمینه مناسب برای فعالیت های کارآفرینانه در نظر گرفت
.

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک فرمایید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : دولت کارآفرین و نقش فناوری اطلاعات در تحقق آن

چکیده :

عصر اطلاعات و دگرگونی دولت از مقتضیات امروز جامعه جهانی است، اصلاحات در بخش عمومی و تبدیل دولت بوروكراتیك به یك دولت كارآفرین یكی از راههای اصلی پیش روی دولت­هاست.  با توجه به عصر اطلاعات میبایست دو معنی دیگر را نیز در بر داشته باشد. یكی باید نقش عمده‌تری برای اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی قائل باشد و دیگری اینكه نقش بسیار مهم‌تر و برجسته‌تری را به فناوری اطلاعات در فرایندهای تغییر بدهد.

در این پژوهش ابتدا سیاهه­ای از عوامل مؤثر بر كاربرد فناوری اطلاعات از پژوهش­های پیشین استخراج شد سپس این سیاهه با روش مصاحبه با نخبگان تكمیل و نهایی گردید و عوامل مؤثر در كاربرد فناوری اطلاعات بر تحقق دولت كارآفرین از نظر نخبگان تعیین شد.  در گام بعدی، پرسشنامه­ای برای سنجش میزان نقش و اهمیت این عوامل در راهبردهای پنجگانه دولت كارآفرین ساخته در نمونه جامعه آماری توزیع گردید، پس از جمع آوری پرسشنامه با استفاده از نرم افزار، تجزیه و تحلیل گردید و در نهایت فرضیه ­های تحقیق با توجه به تحلیل آماری اثبات گردیدند.

نویسندگان: رضا رادفر ، علیرضا پور ابراهیمی و مهدی سعیدی کیا

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک نمایید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه ‎ی انسانی در کارآفرینی جوانان در روستا های بخش کربال

جهانگیر یدالهی فارسی ، سید مصطفی رضوی ؛ اساتید دانشکده کارآفرینی و مدیریت از دانشگاه تهران
چکیده:
یکی از موضوع‎های مهم در کشورهای رو به پیشرفت، ایجاد کسب‎وکار و خوداشتغالی در روستاهاست. برای برانگیختن کارآفرینی در روستاها، آگاهی از عوامل مؤثّر در موفّقیّت جوانان کارآفرین ضروری است. بر اساس مطالعات پیشین، سرمایه‎ی اجتماعی ـ شامل ارتباطات فردی و سازمانی ـ و سرمایه‎ی انسانی ـ شامل دانش و تجربه‎ی کارآفرین ـ در شناسایی و بهره‎برداری از فرصت‎های کارآفرینی مؤثّر است. در این مقاله، رابطه‎ی سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی با شناسایی و بهره‎برداری از فرصت، توسّط جوانان روستایی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش، ترکیبی از روش کیفی بر پایه‎ی مصاحبه‎ی حضوری و روش کمّی بر پایه‎ی پرسشنامه است. شمار نمونه‎ها 85 نفر بود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اندازه‎ی شبکه‎ی اجتماعی با موفّقیّت در کارآفرینی، رابطه‎ی مثبت و معناداری دارد. مهارت‎های کارآفرین و تجربه‎ی وی با موفّقیّت در کارآفرینی رابطه‎ی مثبت و معناداری دارد. ضریب تأثیر تشخیص فرصت بر بهره‎برداری از فرصت 91/0 و ضریب تأثیر بر بهره‎برداری از فرصت بر ایجاد کسب‎وکار 35/0 است.
 
جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک فرمایید

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: مدیریت نوآوری با رویکرد بنگاهی همراه با تحلیل مقایسه ای شرکت های ژاپنی و کره ای

چکیده :
نوآوری، توانایی شناسایی فرصت ها، مشاهده روابط و استفاده از مزایای آنهاست که این فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهای جدید بلکه شامل روش هایی نوآورانه برای بازارهای موجود نیز هست. نوآوری ذاتا امری پرمخاطره و دارای ریسک است و حتی شرکت های رشد یافته و قوی نیز نمی توانند ریسک های نامحدود انجام دهند. در واقع سوال این نیست که آیا باید نوآوری صورت گیرد یا نه، بلکه باید دید چگونه این نوآوری به شکل موفقیت آمیزی انجام شود و چه درس هایی از موفقیت یا شکست آن می توان دریافت و اینکه آیا الگویی را می توان برای آن به وجود آورد که در فعالیت های آتی مورد بهره برداری قرار گیرد ؟ از طرفی همواره این پرسش بزرگ مطرح بوده است که آیا می توان آنچه را که به عنوان نوآوری شناخته شده است، کنترل و مدیریت کرد یا خیر ؟ در نگاه اول ممکن است مدیریت نوآوری، فرایندی بسیار پیچیده و غیرممکن به نظر برسد؛ اما ما بر این باوریم که علیرغم ماهیت غیرقابل پیش بینی و تصادفی نوآوری، امکان یافتن یک الگوی اساسی موفقیت وجود دارد. چرا که نوآوری، خود یک مساله مدیریتی است. از آن لحاظ که باید در خصوص منابع، جابجایی، ترکیب و هماهنگی میان آن ها تصمیماتی اتخاذ گردد. در این مقاله پس از شرح مطالبی پیرامون مفاهیم نوآوری و مدیریت آن، یک مدل مفهومی و چگونگی استفاده از آن برای تمرکز بر جنبه های کلیدی مدیریت نوآوری تشریح شده است. در ادامه، خلق و حفظ یک بافت سازمانی خلاق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت به تحلیل مقایسه ای پیرامون مدیریت نوآوری در شرکت های ژاپنی و کره ای پرداخته می شود.
جعفر باقری نژاد و فهیمه سادات حسینی از دانشگاه الزهرا

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی تعاریف، نظریات و الگو های فرایند فرصت شناسی در کارآفرینی

چکیده :
کارآفرینی به عنوان نوعی از رفتارهای مدیریتی  که وجه مشخصه  آن توجه به منابع، استفاده از منابع جدید، استفاده از روش های جدیدی برای ترکیب منابع، کاوش و جستجو، کشف و شناسایی و پیگیری فرصت ها می باشد. در این نوشته که به نوعی جمع بندی و تحلیل مقولات مرتبط با فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینانه است، با استفاده از مفاهیم به تبیین مفهوم کارآفرینی و همچنین به مرور ادبیات تحقیق در مورد شناسایی فرصت های کارآفرینی پرداخته شده است. بررسی و تحلیل انواع مدل های نظری شناخت، کشف و خلق فرصت از نقطه نظر اندیشمندان مختلف مورد طرح قرار گرفته و با بررسی یافته های تجربی به این نتیجه عنوان شده است که شناسایی فرصت هم می تواند نتیجه تحلیل و جستجو باشد و هم نتیجه تشخیص. اما حتی کارآفرینانی که فقط فرصت ها را تشخیص می دهند و به جستجو و تحلیل سیستماتیک و هدف داری برای شناسایی فرصت ها دست نمی زنند، ویژگی های خاصی دارند که از آن با عنوان هوشیاری کارآفرینانه یاد می شود.  عواملی از قبیل ارتباط با شبک  های اجتماعی، توجه بیشتر  به اطلاعات و پیشامدهای خارج از سازمان، آشنایی با مشکلات و نیازهای مشتریان و همچنین آشنایی با مکانیز مهای بازار در زمینه یک فعالیت خاص از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این هوشیاری کارآفرینانه می باشند.

علی هاشم زهی ،  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 آبان 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

شناسایی فرصتهای كارآفرینی اینترنتی

این مقاله در دو فایل اكسل و پی دی اف می باشد . در این مقاله بیشتر بر جنبه كمی و داده ها در كسب و كارهای اینترنتی و فضای كسب و كار ایران ا نگرش بر یك كسب و كار اینترنتی تاكید شده است و در فایل اكسل نیز با بررسی شاخص های فرصت برای هفت كسب و كار اینترنتی مورد نظر به رتبه بندی آن كسب و كارها پرداخته شده است و شیوه ای جالب برای دوستان می باشد تا هركسب و كاری كه در ذهنشان می باشد را به این شیوه مورد تجزیه تجلیل قرار داده و فرصت مورد نظر خود را شناسایی تا به امید خدا كسب و كار خود را راه اندازی نمایند . 

اگر سوالی وجود داشت یا كمكی بنده در خدمت همه دوستان عزیزم هستم .


دانلود فایل اكسل ( روی فایل كسل در صفحه كلیك نمایید )

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: دل نوشته های سردبیر، مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

نقش فناوری اطلاعات در كشف فرصت های كارآفرینی در صنعت گردشگری

مقاله ای در جهت شناسایی و كشف فرصتهای كارآفرینی در صنعت گردشگری با استفاده از تجهیزات و ابزارهای فناوری اطلاعات كه خودم نوشته ام و امیدوارم برای دوستان مفید و كاربردی باشد .


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: دل نوشته های سردبیر، مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران : نیازها و راهکارها

مقاله ای از دكتر محمود احمدپور داریانی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران و دكتر سید محمد مقیمی ، دانشیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران می باشد . در این مقاله چرخه حیات كسب و كارهای كارآفرینانه در قالب پنج مرحله بیان شده است : 1- مرحله ایجاد كسب و كار 2- مرحله شروع 3- مرحله رشد 4- مرحله تثبیت 5- مرحله نوآوری یا افول كسب و كار . برای سرمایه انسانی كارآفرینی تعاریف مختلفی درج شده است و همینطور راهبرد منابع انسانی كارآفرینی به مجموعه یا مجموعه هایی از روش های منابع انسانی كه احتمال تبدیل دانش جدید به محصولات یا خدمات جدید را افزایش می دهند . در ادامه اهداف برنامه های آموزشی كارآفرینی از دیدگاه های مختلف مطرح شده است .  نموداری بعنوان چارچوب فرآیندی آموزش كارآفرینی درج گردیده كه بسیار مفید است . نمودار جالب دیگر بعنوان مدل فرآیندی آموزش كارآفرینی می باشد . 

چكیده :
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرآیند توسعه جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. دراین مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است ، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی،چالش ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه حیات کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ضمن تعریف مساله ، سوالات پژوهش ، روش تحقیق ، جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق بیان شده و در بخش دیگر نیز اطلاعات حاصل از مشاهدات ، مصاحبه ها و پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز پیشنهاداتی درباره طراحی و اجرای دوره های آموزش کارآفرینی بیان شده است .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

آموزش كارآفرینی : پیدایش ، توسعه ، گرایش‌ ها و چالش‌ ها

چكیده :
مقوله‌ی « كارآفرینی » به عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه‌ ی اقتصادی در تاریخ جهان ، به صورت بحث‌ برانگیزی از حدود سه دهه‌ ی گذشته تاكنون ظهور یافته و مطرح شده است. همگام و همزمان با این مقوله ، پیشرفت‌ های مشابهی نیز در زمینه‌ی « آموزش كارآفرینی » انجام شده است. پیشرفت‌ ها و فعالیت‌های اخیر كه در برنامه‌های آموزشی كارآفرینی و ایجاد كسب‌ و كار های جدید انجام شده ، بسیار چشمگیر و قابل توجه‌ هستند. 
تعداد واحدهای آموزشی عالی ( دانشگاه و دانشكده‌ ها ) كه واحدهای درسی مربوط به مقوله‌ی « كارآفرینی » را ارائه می‌دهند از چند واحد در سال 1970 میلادی به 1600 واحد آموزشی در سال 2005 افزایش یافته است. 
اما این توسعه‌ ی فوق‌العاده باعث ایجاد مشكل قانونی كردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه‌ی آكادمیك می‌شود. در حالی كه برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا درآمده است ؛ هنوز هم مشكلات دیگری پیش‌روی آن قرار دارد. 
این مقاله گرایش‌ها و چالش‌های موجود در زمینه‌ی « آموزش كارآفرینی » در قرن 21 را بررسی می‌كند.

مصطفی علی میری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله: بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی

مقاله ای مفید از دكتر محمد حسن پرداختچی و دكتر محمود حیدری ، اعضای هیئت علمی دانشكده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و حمید شفیع زاده دانشجوی دكتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی می باشد . 
در انتهای این مقاله پیشنهادات اجرایی به شرح زیر آمده است : حمایت از طرحهای ابتكاری در شركت - استقرار نظام پاداش دهی مناسب برای فعالیت های خلاق - ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری در شركت - شناسایی توانمندیها و قابلیت های افراد و استفاده شایسته از آنها - ایجاد تیمهای رقابتی برای نوآوری در تولید و خدمات - الزام واحدهای سازمانی برای ارائه ایده های جدید در مورد تولید یا خدمات - قرار دادن معیارهایی همچون نوآوری و خلاقیت در سیستم گزینش نیروی انسانی و چندین مورد دیگر كه در مقاله آمده است .
همچنین در این مقاله هشت پیشنهاد پژوهشی آمده است كه برای كسانی كه قصد تحقیق در این زمینه را دارند مفید می باشد .

چكیده : 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است. بدین منظور، پنج شاخص اصلی برای کارآفرینی درنظر گرفته شدند که شامل خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی بودند. در راستای پاسخ گویی به فرضیات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی در زمینه سازی مناسب برای شاخص های ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی موفق و در زمینه خلاقیت و نوآوری ناموفق بوده است. با توجه به اینکه شرکت هیچ برنامه آموزشی در زمینه کارآفرینی برای کارکنان طراحی و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتی بودن این شرکت (تحقیقات متعدد نشان داده است که کارآفرینی در شرکت های خصوصی بیش از شرکت های دولتی مورد توجه قرار می گیرد) می توان گفت که مدیران شرکت نفت عملکرد رضایت بخشی در زمینه کارآفرینی داشته اند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران

چكیده :

امروزه كارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیكاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور، ابهامات بسیاری در کشورهای در حال توسعه ظهور یافته است. نتایج حاصل ازمطالعات گروهی از اقتصاددانان نشانگر رابطه مثبت بین بیکاری و کارآفرینی است. به عبارت دیگر این عده مطرح می سازند بالا رفتن نرخ بیكاری منجر به افزایش كارافرینی می گردد. حال آنکه برخی دیگر رابطه عکس بین این دو متغیر را مطرح می سازند و مستندا بیان می دارند که افزایش فعالیتهای كارافرینی، نرخ بیكاری را كاهش می دهد. هدف از این مقاله، بررسی رابطه علی بین كارآفرینی - به مفهوم ایجاد كسب و كارهای جدید- در صنعت ایران و نرخ بیكاری می باشد. در این راستا، آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علی بین نرخ بیكاری و كارآفرینی در بخش صنعت کشور به کار گرفته شده است. نتایج این مقاله حاكی از آن است كه در بخش صنعت کشور رابطه علی یک طرفه از کارآفرینی به نرخ بیکاری وجود دارد.


دكتر محمد باقر بهشتی ، دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تبریز

محمد حسن خیرآور ، كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (MBA)

محمد حسن قزوینیان ، كارشناس ارشد علوم اقتصادی


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی

مقاله ای بسیار جذاب از دكتر مهدی الوانی ، استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی و حسن بودلایی دانشجوی دكتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی كه چكیده مقاله در ادامه آمده است :

اگر در کارآفرینی به عنوان یک حوزه فکری- علمی تناسبی میان موضوع و روش وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد (وضعیت کنونی در کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی و استراتژی های تحقیق برخاسته از پارادایم کارکردگرایی نظیر: پیمایش، تک روش های توصیفی و ....) آن حوزه علمی در آموختن و یادگیری به مخاطبان ناتوان است. شاید همین مساله، شیوه ای را مطرح می سازد که چرا تعدادی از مباحث عمده و بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، حل نشده باقی مانده است. بنابراین در مقاله حاضر هدف، بیان و توصیف اهمیت رو به گسترش نگریستن به قلمرو کارآفرینی از دید پارادایم تفسیری و استراتژی های تحقیق کیفی نظیر پدیدارشناسی به عنوان بخشی از مواد و ارکان لازم جهت فهم کارآفرینی به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، از آنجا که کارآفرینی فرایند یکپارچه ای از تجارب زندگی است و تجارب زندگی جهت مطالعه با دشواری بسیاری همراه هستند و اغلب روش شناسی های پیشین جهت مداقه این عامل با شکست مواجه گردیده اند؛ راه حل چالش روش شناسی مذکور در این مقاله خروج و فرا رفتن از مرزهای پارادایم کارکردگرایی در حوزه علمی کارآفرینی برای نیل به تبیین و فهم مناسب پدیده های کارآفرینانه و استفاده از پارادایم تفسیری و استراتژی های پژوهشی مناسب نظیر روش پدیدارشناسی پیشنهاد می شود. به همین منظور در بخش اول به معرفی و تشریح مواضع رویکرد پدیدارشناسی به عنوان یک ابزار تحقیق پرداخته و در بخش دوم، ضمن اشاراتی به وضعیت چالش برانگیز حاکم بر روش شناسی رشته علمی کارآفرینی، مطلوبیت و فواید بکارگیری این رویکرد تحقیقی همراه با نمونه هایی در حوزه کارآفرینی ذکر شده اند تا مدخلی جهت انجام مطالعات آتی در حوزه کارآفرینی با استفاده از پدیدارشناسی به مثابه روش تحقیق باشد. مقاله حاضر را می توان به عنوان پاسخی به روند فزاینده نیاز قلمرو پژوهشی کارآفرینی به روشهای کیفی برای تولید پژوهشهای اکتشافی و توصیفی قلمداد نمود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات

مقاله ای از علیرضا امیركبیری ، استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مركز و امید محمودیان كارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد واحد تهران مركز می باشد كه چكیده این مقاله به شرح زیر می باشد :

در این مقاله، روابط بین عوامل سازمانی موثر بر کارآفرینی درون سازمانی و نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی تحقیق شده است. عوامل سازمانی که کارآفرینی درون سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد عبارتند از: حمایت مدیریت، امکان تفویض اختیار تصمیم گیری، پاداش دهی، تامین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان. نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی؛ رضایت شغلی و رضایت مشتری درک شده است. داده های تحقیق، از 94 کارشناس فنی در 4 شرکت که در شاخه صنعت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین دادن امکان تفویض اختیار در تصمیم گیری به کارکنان، تامین فرصت کافی برای بروز خلاقیت کارکنان و برانگیختن کارکنان با نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی یک رابطه مثبت وجود دارد. این نتایج، برای شرکت هایی که تلاش می کنند جهت گیری کارآفرینی داشته باشند می تواند سودمند باشد.


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان

مقاله ای كاربردی و مفید از جناب آقای دكتر كامبیز طالبی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران و محمد رضا زارع یكتا دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت كارآفرینی از دانشگاه تهران كه چكیده آن به شرح زیر می باشد :

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله کارآفرینی دانشگاهی به توسعه بهتر این امر کمک می کند.
شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسایل عملی آن محدوده تخصص، مهارت داشته و موفق عمل کند. به همین دلیل است که آموزش کارآفرینی در دو حالت ساخت یافته با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با تکیه بر رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش، مسیر کاربری نمودن و بهره برداری از قابلیت های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق ایجاد 
SME های دانش بنیان هموار و رشد مداوم دانشگاه، صنعت، دولت و سایر بخش های جامعه را در همه زمینه ها عینیت بخشد.
برای دست یابی به این منظور به نظر می رسد باید تغییراتی در نوع و روش آموزش و نحوه تعامل دانشگاه با صنعت انجام شود.


جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : دسترسی كارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در كشورهای منتخب

مقاله ای از خانم ناهید شیخان و حجت الله رضازاده كه بسیار جالب میباشد . در این مقاله در ارتباط با موارد زیر مطالبی بیان شده است :
مدل GEM برای ارتباط بین كارآفرینی و رشد اقتصادی _‌ تحقیق و توسعه در كشورهای مختلف از جمله آلمان ، ایتالیا ، سوئد ، هلند ، فنلاند ، اتریش _ مركز تكنولوژی و پارك های علمی _  

چكیده :
كشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت كارآفرینی و شركت های كوچك و متوسط (SME) در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع، برنامه های مختلفی را جهت استفاده كارآفرینان و شركت های كوچك و متوسط از نتایج تحقیقات بعمل آمده اجرا می نمایند. اطلاع و استفاده از نتایج تحقیقاتی منجر به ایجاد فرصت های تجاری جدید می شود كه می تواند سبب رشد و تداوم كارآفرینی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی كشورها گردد. در این مقاله تحقیقاتی برنامه های مختلفی كه در چند كشور پیشرفته اروپایی اجرا می گردد مطالعه شده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی ، توسعه و اشتغال

چكیده :
در این مقاله علاوه بر تاریخچه کارآفرینی مفاهیم کارآفرینی و تعاریف‌ متعددی که برای آن در نظر گرفته شده،بررسی و تفاوت کارآفرینان مستقل‌ (Entrepreneurs) و کارآفرینان سازمانی (Interapreneur) بیان شده است‌ کارآفرین مستقل نقطه مقابل کارآفرین سازمانی به شمار می‌آید.ویژگی مهم‌ کارآفرین سازمانی نوآوری در سازمان مربوط و ویژگی مهم کارآفرین مستقل‌ نوآوری و خلاقیت است.بر این اساس کارآفرین فردی است که با پذیرش‌ خطر(ریسک)طرحی را اجرا یا کارگاهی را راه‌اندازی می‌کند و گروهی از افراد را در یک تشکل سرپرستی و برای آنان ایجاد اشتغال می‌کند.

در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندی‌های موجود در مکاتب و تئوری‌های کارآفرینان اشاره شده و خلاصه مکاتب مربوط به کارآفرینی بیان‌ شده است.در این بخش تئوری‌ها و مکاتب کارآفرینی به سه گروه دوم‌ تقسیم شده است.در تئوری‌های مکاتب گروه اول شامل سه مکتب انسانی، محیطی و مکتب ایده راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود و مکاتب گروه دوم‌ عبارت است از تئوری‌های شخصیت،تئوری‌های رفتاری،تئوری‌های‌ اقتصادی،تئوری‌ها جامعه‌شناسی و تئوری‌های جامع‌نگرانه تئوری‌ها و مکاتب گروه سوم نیز بر اساس تعریفی که از کارآفرینی و اهداف آن دارند به‌ شش مکتب تقسیم می‌شوند.سپس در بخش بعدی به راهکاری‌های اساسی‌ تربیت کارآفرین و توسعه کارآفرینی پرداخته شده و آموزش کارآفرینی و انواع دوره‌های آموزشی کارآفرینی بررسی شده است.برنامه‌ریزی آموزشی‌ برای تربیت کارآفرینی بر اساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص‌ صورت می‌گیرد.گاه آموزش برای آگاهی افراد سنین مختلف از موضوع‌ کارآفرینی است و گاه آموزش برای شرکت‌ها و سازمان‌های خاص و زمانی نیز آموزش‌های خاص و دوره‌های ویژه سازمانهای بین المللی را شامل می‌شود.

در این مقاله به موضوع کارآفرینی و نقش آن در توسعه و به اهمیت و ضرورت کارآفرینی در جامعه پرداخته و به مدل‌های متفاوت کارآفرینی در توسعه نیز اشاره شده است و با توضیح مختصری در خصوص بیکاری‌ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط،به نقش‌ کارآفرینی در حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان پرداخته است.در بقش دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه کارآفرینی عنوان شده و به‌ مرکز کارآفرینی و آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها اشاره شده است.و در نهایت به نتیجه‌گیری پرداخته است.

زهرا استاد زاده 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی در كشور های اروپایی

چكیده :
کشورهای پیشرفته از دهه‌ های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه‌ های اخیر با توجه به نقش مؤثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی‌ در توسعه جامعه ، بهره‌برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه یا معضلاتی‌ نظیر رکود ، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده و جهت بسط و گسترش آن‌ اقدامات زیادی را انجام داده‌اند.

کمیسیون اقتصادی اروپا نیز با توجه به اهمیت کارآفرینی شرکت‌های‌ کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جوامع ، هر ساله اقدامات کشورهای‌ اروپایی بویژه کشورهای پیشرفته اروپا را در چارچوب مواردی مانند آموزش‌ برای یک جامعه کارآفرین ، دسترسی به منابع مادی برای شرکت‌های کوچک‌ تر و در یک مرحله زودتر ، تأمین مالی برای گسترش شرکت‌ها با تکنولوژی‌ بالا ، دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از ثبت اختراعات‌ برای شرکت‌های کوچک و متوسط ، بهبود استخدام و شرایط کاری را هماهنگ می‌کند. این کمیسیون برای کشورهای اروپایی که عضو بلوک شرق‌ سابق بوده و نظام اقتصادی آن‌ ها در حال گذر از اقتصاد بسته به اقتصاد بازار آزاد است ، نیز برنامه‌ هایی را طراحی و با حمایت‌های مالی این کشورها را در اجرای این برنامه کمک می‌نماید. گرچه موانع و مشکلات‌ توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورها زیاد است؛ اما با توجه به گذشت یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی گام‌های مثبت اولیه‌ در این زمینه برداشته شده و دولت‌های این کشورها توجه ویژه‌ای به این‌ موضوع دارند.

در این مقاله شاخص‌های کارآفرینی که مرتبط با توسعه اقتصادی بوده و شامل تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل ، توانایی سرمایه‌گذار مخاطره‌ آمیز برای توسعه کسب و کار ، درک مدیران از کارآفرینی و هزینه‌ تحقیق و توسعه می‌شود، در ارتباط با 24 کشور اروپایی بررسی شده و در آخر نیز جهت آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کارآفرینی کشور اتریش مطالعه موردی می‌گردد.

نویسندگان : محمود احمدپور - حجت اله رضازاده - ناهید شیخان

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی اجتماعی

مقاله ای از دكتر سید محمد مقیمی ، استادیار كارآفرینی دانشگاه تهران میباشد . 
سر فصلها و مطالبی كه در مقاله آمده است به شرح زیر می باشد :
تاسیس حكومت جامعه مدار - ویژگی های سازمان های غیر دولتی NGO -  كارآفرینی چیست و دیدگاه صاحب نظران - انواع سرمایه هایی كه كارآفرینان ایجاد میكنند در چهار دسته مالی ، هنری ، محیطی و اجتماعی می باشد . تعاریف كارآفرینی اجتماعی _ مراحل فرآیند كارآفرینی اجتماعی : 1) توسعه یك ایده جدید یا گسترش یك ایده قدیمی 2) مطالعه و بررسی ایده ها 3) آماده كردن یك طرح شغلی ، بازاریابی و بررسی امكانات - تفاوت كارآفرینی اقتصادی و اجتماعی - نقش های كارآفرینان اجتماعی - مزایای كارآفرینی اجتماعی - 

چکیده:
دیدگاه های صاحب نظران كارآفرینی همچون ژان باتیست سی ، شومپیتر ، دراكر و استیونسون همان گونه كه در بخش اقتصادی كاربرد دارد، می تواند در بخش اجتماعی نیز به كار گرفته شود. اما به رغم شباهت های بسیار در كارآفرینی این دو بخش، تفاوت هایی نیز بین كارآفرینان اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. ایده كارآفرینی اجتماعی حساسیت های زیادی را برانگیخته است. این مفهوم كلاً مناسب با شرایط امروزی است؛ به گونه ای كه فعالیت اجتماعی را با فعالیتی تجاری تلفیق می سازد. ممكن است زبان كارآفرینی اجتماعی تازه و نو باشد، اما پدیده ای جدید نیست. كارآفرینان اجتماعی به عنوان عاملان تغییر، ایفای نقش می كنند. كه مهمترین این نقش ها عبارتند از: تطابق با ماموریت ایجاد و حفظ ارزش های اجتماعی ( نه ارزش خصوصی )، شناخت و پی گیری فرصت های جدید در جهت آن هدف، حضور در یك فرایند مستمر نوآوری ، تطابق و یادگیری ، فعالیت بدون توجه به محدودیت های وضع شده و ایجاد حس مسئولیت پذیری در قبال نهادهایی كه در جهت ایجاد نتایج مؤثرند. در این مقاله نگارنده علاوه بر بحث درخصوص موضوعات فوق، فرایند كارآفرینی اجتماعی و مزایای آن را نیز بررسی كرده است. 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : اهداف برنامه های توسعه كارآفرینی و كسب و كارهای كوچك

مطالب و مباحثی از مقاله :
مرز بین دو مفهوم كارآفرینی و مدیریت كسب و كارهای كوچك - معیار تعریف كسب و كار كوچك در كشور های مختلف - اهداف برنامه های توسعه كارآفرینی شامل : افزایش اشتغال ، توسعه اقتصادی ، افزایش رقابت در اقتصاد و توسعه كارایی بازار ، افزایش نوآوری و توسعه انتشار فناوری ، كمك به افزایش صادرات ، دستیابی به توسعه منطقه ای ، كاهش انحصار شركت های بزرگ و تمركز زدایی و افزایش مشاركت بخش خصوصی در اقتصاد - 
مشكلات معمول كسب و كارهای كوچك : كمبود سرمایه و توسعه نیافتگی نهادهای مالی مربوط به كسب و كارهای كوچك ، دسترسی نابرابر و محدود به بازارهای سرمایه و اعتباری ، ضعف شدید گرانی و نابرابری در دسترسی به اطلاعات بازار و مشتریان و تامین كنندگان ، ضعف مدیریت و مهارت ها و كمبود نیروی متخصص انسانی ، ظرفیت مازاد ، تسهیلات زیربنایی ناكافی ، موانع قانونی و حقوقی ، عدم توانایی در دستیابی به فناوری مناسب ، نا آشنایی با مسایل كیفیت و استانداردها 

سیدعلیرضا فیض بخش ، استادیار دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف 
امیر تقی خان تجریشی و روجا امینی 

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و صنعتی

مقاله ای از سید محمود موسوی مشهدی ، دانشیار گروه مهندسی مكانیك دانشكده فنی دانشگاه تهران ؛ سرفصلهای این مقاله به شرح زیر است : 

كارآفرین كیست - SME - نتایج یك تحقیق در رابطه با كارآفرینی - فعالیت های كارآفرینی بر اساس ضرورت ها و فرصت ها - نمودار توزیع كارآفرینان بر اساس محدوده سنی و جمعیت - سرمایه مورد نیاز كارآفرینان از دو منبع اصلی تامین میگردد : 1) سرمایه ریسك پذیر كلاسیك 2) منابع مالی غیر رسمی - مراكز توسعه كسب و كار كوچك SBDC

چكیده : 

در این مقاله به ویژگی‌های " اقتصاد دانش محور " اشاره شده و كارآفرین به عنوان نیروی محركه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فكر و ایده سرمایه‌های اصلی یك بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند. در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یك كارتحقیقاتی در رابطه با كارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ كارآفرینی تاكید می‌شود. در نهایت به منظور توسعه كارآفرینی در كشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : كارآفرینی و رسالت دانشگاه

مقاله ای از استادیار دانشگاه سید ابولفضل علوی می باشد كه سیر مطالب در این مقاله و مباحثی كه در ارتباط با آنها مطالبی بیان شده است به شرح زیر می باشد : 
بررسی سیر تاریخی موضوع كارآفرینی و ویژگی های شخصیتی كارآفرینان - مفهوم كارآفرینی - نظریات اقتصاد دانانی چون : ژان باتیست سی ، ژوزف شومپیتر ، آدام اسمیت ، مایز پایه گذار مكتب نوین اتریش و كیرزنر - نیاز به توفیق ، مركز كنترل درونی ، تمایل به مخاطره پذیری ، نیاز به استقلال و خلاقیت - مك كله لند و دوره های آموزشی كارآفرینی - برنامه ملی كارآفرینی در وزارت علوم - مطرح كردن كارآفرینی بعنوان اولویت دولت و رسالت دانشگاه - الگویی نظری برای پرورش مدیر كارآفرین كه نموداری بسیار كامل و جالب است - 

چکیده:

در دهه جاری جمعیت فعال كشور از مرز شصت میلیون نفر خواهد گذشت و جامعه ما به ایجاد حدود 10 میلیون واحد شغلی نیازمند است . لذا در حال حاضر با توجه به این حقیقت كه بزرگترین چالش اقتصاد ایران بحران بیكاری است از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت اشتغال زایی و كارآفرینی است. بالاخص ، آموزش عالی كشور در جهت سیاست ها و جهت گیری های اخیر آن به سمت تحقیقات و فناوری رسالتی مضعف در زمینه كارآفرینی دارد . قابل توجه است كه در آمریكا 81% مشاغل ، طی سال های 1969-1976 توسط شركت های خصوصی ایجاد شده كه نشان دهنده عدم كارآیی نظام های اداری دولتی در روند اشتغال زایی است و براساس مطالعات انجام شده در این كشور طی سال های 1980-1995 حدود 18% مشاغل ناشی از تاسیس كسب و كار جدید بوده است . لذا رویكرد مسائل آموزشی به بحث كارآفرینی از ضروری ترین نیازهای جامعه علمی كشور است كه به شناسایی و پرورش استعداد های كارآفرینان پرداخته و بستر مناسب جهت اشتغال زایی در جامعه را فراهم می سازد . به نظر بسیاری از افراد صاحب نظر كارآفرینی موتور تغییرات اجتماعی است و حیات نظام های اقتصادی در تخریب بنیادهای كهن و ناكارآمد و جایگزینی آن ها با نهادهای كارآمد و نوین است. كارآفرینان افرادی مخاطره پذیرند كه به واسطه نوآوری در منابع ، روش ها ، سازمان ، محصولات و مخصوصاً بازاریابی های جدید فرایند تخریب خلاق را در درون نظام های اقتصادی انجام داده و باعث رشد و توسعه اقتصادی و تجدید حیات ملت می شوند. به رغم اهمیت موضوع در جامعه دانشگاهی ، بحث كارآفرینی و ایجاد رشته های مربوط تاكنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و این در حالی است كه امروزه فقط در امریكا و كانادا در بیش از 500 دانشكده ، رشته های آموزش كارآفرینی فعال است. اهمیت مسئله « كارآفرینی » باعث شده تا علاوه بر اقتصاددانان ، روانشناسان و جامعه شناسان نیز آن را مورد بررسی قرار دهند. به هر تقدیر در سال های اخیر در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این وفاق ملی شكل گرفته كه بحران بیكاری بجز از طریق توسعه كارآفرینی و دمیدن روح نوآوری در كالبد اجتماعی امكان پذیر نیست. 

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()

مقاله : آیا كارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر میدهد

چكیده : 

با روند تغییرات بین ‌ الملل و گذر از جامعه صنعتی به سمت جامعه اطلاعاتی، اتخاذ استراتژیهای جدید در راستای استفاده از ارزشها و فرصتهای جدید در دانشگاهها ضروری به نظر می ‌ رسد. بویژه اینکه با توجه به اهمیت امر توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی که توسعه آموزش و پژوهش نقش بسیار کلیدی در آن دارد و نیز اهمیت روزافزون سه انقلاب در دنیا یعنی انقلاب کارآفرینی، انقلاب دیجیتال و انقلاب اینترنت ( که به سه انقلاب E-D-I معروف می ‌ باشند)، دانشگاهها در جهت تغییر الگوهای آموزش و پژوهش و تغییر مهارتها و تواناییهای دانشجویان می ‌ بایستی دست به تغییرات استراتژیک در حوزه ‌ های پژوهشی و آموزشی بزنند .

لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی خلاصه ‌ ای از آموزش کارآفرینی که موتور توسعه اقتصادی نامیده شده و فرآیندی است که فرد با ایده و فکر جدید خود و طی مراحلی به ایجاد کسب و کار و معرفی محصول و خدمت جدید در جامعه مبادرت می ‌ نماید‏، ضرورت اضافه کردن دو دالان جدید در وضعیت فعلی دانشگاههای کشور به عنوان مسیرهای جدید آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گ یرد. بدین معنا که تا به حال دانشگاه ‌ ها تنها در دالان اول یعنی مسیر آموزش دانش تخصصی به دانشجویان فعال بوده و به این دو دالان مهارتهای کسب و کار و تواناییهای کارآفرینی به عنوان دو جهت استراتژیک برای آینده محتواهای درسی برای دانشجویان، آن چنان که باید، توجه ننموده‌اند . طبیعی است که این دو دالان با توجه به مخاطرات بین ‌ المللی و در جهت کسب ارزش افزوده از آخرین تغییرات جامعه اطلاعاتی پیشنهاد گردیده است .

دكتر محمود احمدپور داریانی ، استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران

در این مقاله در ارتباط با موارد زیر مطالبی بیان شده است : 

تعاریف كارآفرینی و مفاهیم آن - برداشتهای متفاوت از مفهوم كارآفرینی - بحث در گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی - آموزش كارآفرینی و اهداف - ارتباط بین تحصیلات و كارآفرینی - چه كارآفرینانی موفق هستند - ضرورت جهت گیری نوین استراتژیك - آینده ارزش آفرینی كشورها در الگو های كسب و كار - مسیرهای موفقیت در عرصه آموزش دانشگاهی - مدل استراتژیك كارآفرینی دانشگاه - مدل مفهومی تواناسازی دانشجویان در عرضه كسب و كار آینده - انقلاب دیجیتال - انقلاب اینترنت - انقلاب كار ( عصر كارآفرینی و نوآوری ) 

جهت دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید . 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 شهریور 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic