چكیده :

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت توسعه بنگاه های كوچک و متوسط(SMEs)  صنعتی در راستای خلق فرصت های كارآفرینی انجام گرفته است. تعداد 309 شركت كوچک و متوسط صنعتی مستقر در سطح استان سمنان بر اساس جدول مورگان و كرجسی و طبق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و جهت آنالیز داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی سود جسته شد. یافته ها نشان می دهند كه بر اساس خروجی آزمون های همبستگی بین وضعیت تكنولوژی پیشرفته و ماشین آلات جدید (فناوری تولید)، درجه تخصص و آگاهی نیروی كار، شیوه های مدیریتی، وضعیت كیفی كالای تولید شده، نحوه حمایت موسسات مالی، فعالیت های صادراتی، تنوع و نوآوری در تولید محصولات جدید و پذیرش ریسک SME ها و خلق فرصت های كارآفرینی رابطه وجود داشته و بر اساس خروجی های آزمون ساین وضعیت متغیرهای فوق الذکرSME  ها در خلق فرصت های كارآفرینی تاثیر داشته كه این مطلب از خروجی های آزمون كالموگراف - اسمیرنوف و از دیدگاه كارآفرینان، قابل دریافت است. در پایان، با توجه به نتایج، پیشنهادهایی نیز ارایه گردید.


علی اكبر امین بیدختی ، استادیار دانشگاه سمنان


برای دریافت متن كامل مقاله كلیك فرمایید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()