چكیده :

در سال های اخیر كارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی كشورها شناسایی شده است. با توجه به این كه تشخیص فرصت به عنوان اولین و مهم ترین مرحله در كارآفرینی است، از این رو شناسایی عامل های موثر بر تشخیص فرصت موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا مقاله حاضر با هدف بررسی عامل های موثر فردی و اجتماعی بر تشخیص فرصت های كارآفرینانه در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است. در راستای سوال اصلی تحقیق، اثرهای متغیرهای مستقل (دانش سابق كارآفرین، احساس خود اثربخشی، جستجوی منظم فرصت ها، پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی،‌ مربیان و جریان های اطلاعاتی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت كارآفرینانه) آزموده شد. جامعه آماری این تحقیق 230 نفر از كارآفرینان در حوزه فناوری اطلاعات در شهر تهران بوده اند كه از میان آن ها حدود142 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه، روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای كرونباخ (0.7) تایید شده است. نتایج نشان می دهد كه متغیرهای مستقل دانش سابق، وجود مربی در صنعت فناوری اطلاعات و احساس خود اثربخشی، تاثیر مثبت بر تشخیص فرصت كارآفرینانه دارند؛ اما متغیرهای مستقل دیگر تاثیر معناداری بر تشخیص فرصت در این حوزه نداشته اند. هم چنین مقایسه پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی نشان می دهد كه پیوندهای ضعیف اجتماعی تاثیر بیشتری بر تشخیص فرصت كارآفرینانه در مقایسه با پیوندهای قوی دارند.

رحمت اله قلی پور ، استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

حسنعلی آقاجانی ، استادیار دانشگاه مازندران

محمد علی كرامتی كریمی ، كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

 برای دانلود متن كامل مقاله كلیك نمایید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 تیر 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: مقالات کارآفرینی و مدیریت،     | نظرات()