در اینجا قصد داریم ادامه لیست نظریه پردازان مدیریت و نظریاتشان را بیان نماییم تا در آینده به شرح جامع آنها بپردازیم .

فرهنگ سازمانی :

هافستد و مطالعات فرا فرهنگی – شاین ، فرهنگ سازمانی و مفروضات مدیریت درباره انسان – چارلز هندی و انواع فرهنگ های سازمانی ، سازمان شبدری و مدیریت تضاد – دیل و کندی و فرهنگ های سازمانی 

استراتژی در سازمان :

آنسف و فرایند تصمیم گیری راهبردی -  چندلر و رابطه بین ساختار و راهبرد – مایلز و اسنو و انواع چهارگانه سازمان های استراتژیک – پورتر و نیرو ها و استراتژی ها 

قدرت و سیاست در سازمان :

فرنچ و راون و نوع شناسی قدرت – اتزیونی و انواع قدرت و انواع وابستگی – میلگرام و آزمایشات قدرت ، اختیار رسمی و اطاعت – چایلد و مدل گزینش استراتژیک 

تئوری های تصمیم گیری :

ازبرن و طوفان مغزی – سایمون و مدل تصمیم گیری رضایت بخش – لیندبلوم و مدل تصمیم گیری جزیی به تدریجی – جنیس و گروه اندیشی – سیرت و مارچ و الگوی ائتلاف در تصمیم گیری – کوهن و اولسن و مدل سطل آشغال در تصمیم گیری – دلبک و وان دون و تکنیک گروه اسمی 

نظریات راجع به کیفیت :

دمینگ و کنترل کیفیت فراگیر – جوران و کنترل کیفیت 

منتقدان بوروکراسی :

کارل مارکس و تئوری از خود بیگانگی – میشلز و قانون آهنین الیگارشی – مرتون و نارسایی های بوروکراسیک – سلزنیک و نظریه نهادی 

تکنولوژی در سازمان :

 جون وودوارد و اثر تکنولوژی بر ساختار – تامپسون و انواع تکنولوژی درونی سازمان – چارلز پرو و طبقه بندی تکنولوژی ها 

سایر نظریه پردازان :

دراکر و مدیریت بر مبنای هدف – پارکینسون و قوانین وی – شوماخر و کوچک زیباست – راسل ایکاف و انواع برنامه ریزی – گراینر و مراحل رشد سازمان – ویلیام اوچی و تئوری Z  - کوئین و مدل ارزش های رقابتی اثر بخش – مینتزبرگ و نقش های دهگانه مدیریت – پیترز و واترمن و در جستجوی تعالی – پیتر سنگه و سازمان یادگیرنده – همر و چمپی و مهندسی مجدد 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1391    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: تئوریها و نظریات مدیریت،     | نظرات()